JAHNAVI SANSKRIT E-JOURNAL ISSN 0976-8645---श्रुत्युपनिषदां विमल-विचारसारेण अशेषभुवस्तले मुक्तिपथं प्रकाशयन्ती साक्षात्कृतधर्मणां सिद्धवाचां महर्षीणां चिन्तन-मननं निदधती मानवीयजीवनमूल्यानि समुदारचेतसा सर्वेभ्यः सस्नेहं प्रयच्छन्ती अनवद्याभिर्विविधकलाभिः समेषां मनोविनोदयन्तीधियञ्च पुष्णन्ती देवी वागीयं देशविदेशे च प्रीतिसम्मानभाजनं विद्यतेतरामिति नाविदितं विदुषाम्। इयमस्ति भारतीयसंस्कृतिसभ्यतयोरुत्सः, सदाचारविचाराणां शेवधिः विविधशास्त्राणां रत्नाकरः इति न प्रयत्नप्रतिपादनीयम्। प्रागैतिहासकालादारभ्य अधुनावधि विश्वविपश्चितां मानसकमलमध्यास्य वीणां निनादयन्ती ज्ञानालोकं प्रसारयन्ती प्रतिकूलवाताहतापि सुरगवीयं दिव्यज्ञानामृतं प्रदाय हर्षवर्षं निरन्तरं कुरुतेतराम्। “संस्कृतेश्चत्वारोऽधयाया” इति राष्ट्रभाषानिबद्धे बैदुष्यपूर्णे ग्रन्थे राष्ट्रकविर्दिनकरः भाषामेतामादाय स्वविचारं प्रकाशयन् आह- भारतस्य यत् किमपि मौलिकं चिन्तनं सत्यं शिवं सुन्दरं च तत्त्वमस्ति तत् सर्वं प्राक् संस्कृतभाषायामेवाभिव्यक्तिमगात्। तदनूदितमेव सर्वं तदितरभारतीयभाषासु दृष्टिपथमायाति। वस्तुतोऽत्रैव भारतीयतायाः परिचयः अन्वेष्टुं शक्यते। साम्प्रतं विज्ञानप्रभावात् समस्ते जगति कुटुम्बायमाने संवृत्ते अस्या महीयस्या गिरः प्रचारः प्रसारश्च सुकरो विद्यते। समस्तं जगदधुना अशान्तमिव क्षुब्धमिव हिंसाद्वेषदग्धमिव दृश्यते। विषमसमयेऽस्मिन् देवगिरोऽस्याः प्रीति-मैत्री-रस-प्रसादः समेषामपेक्षितो वर्तते। कदाचिदस्याः सुधामयोपदेशेन विश्वजनमानसं शान्तिमानन्दं च लभतामित्युद्दिश्य आन्तर्जालमाध्यमेन सर्वत्रास्याः प्रचाराय प्रसाराय च संस्कृतवाङ्मयसारगर्भा जाह्नवीव जनमानस्तापहारिणी जाह्नवी नाम मासिकी पत्रिका प्रकाश्यमाना अस्ति। तत्र प्रकाशनाय संस्कृते राष्ट्रभाषायाम् आंग्लभाषायां वा आलेखान् प्रेषयितुं श्रीमन्तो विद्वांसः सादरमामन्त्रिता भवन्ति। सारस्वतेऽस्मिन् यज्ञे संस्कृतानुरागिणः संस्कृतमर्मविदश्च विद्वांसः सहर्षं सहयोगं प्रदाय पुण्यभाजो यशोभाजश्च भविष्यन्ति इत्येवमाशास्ते। वसन्ताङकात् प्रकाश्यमानीतेयं जाह्नवी सुचिरं सर्वत्र प्रवहन्ती सहृदयजनमानसे शान्तिं सुखं सन्तोषञ्च प्रयच्छतात्। 

LAST UPDATE- 01/11/2018 09:41 AM
 • E-Mail:    jahnavisanskritjournal@gmail.com     Mob :   +91-9459456822      Sign in          Log in Account ,
 • JAHNAVI SANSKRIT E-JOURNAL : A UGC approved Journal with ISSN (0976-8645) and Impact Factor. INAUGRATION- प्रो हरेकृष्ण शतपथी, कुलपति, रा.सं. विद्यापीठ, तिरुपति , , डॉ. के. पी. उपाध्याय, कुलसचिव एवं परीक्षानियंता, काशीहिन्दूविश्वविद्यालय , , डॉ. रामजी, साहित्य अकादमी सम्मानित, प्राचार्यचर, सरिसवपाही, मधुबनी , , प्रो. दीनबन्धु चन्दौरा, अमरीका के अटलाण्टा नगर में प्रथित शिक्षाविद , , डा. बी.के महापात्र, श्री लालबहादुर राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के कुलसचिव , , स्वामी निखिलात्मानन्दजी महाराज, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, इलाहावाद के अध्यक्ष , , प्रो. श्रुतिधारी सिंह , प्रथित शिक्षाविद् एवं आचार्य, रामकृष्ण महाविद्यालय, मधुबनी , , प्रो. शंकरजी झा, पञ्जाब विश्वविद्यालय के संस्कृतविभागाध्यक्ष , , प्रो. राधावल्लभत्रिपाठी, कुलपति, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान (मानितविश्वविद्यालय), नई दिल्ली , , प्रो. रामानुज देवनाथन्, कुलपति, जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर , , प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय, संस्कृतविभागाध्यक्षचर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ , , परमपूज्य श्री श्री सुगुणेन्द्रतीर्थस्वामी, मठाधीश, पुत्तिगे मठ, उडुपि, कर्णाटक , , Shri Indu Shekhar Jha, Rtd. SP, Bhagalpur , , Smt. K P Prasanna, Principal, GSC, Tripinithura, Kerala , , आचार्य अभिराजराजेन्द्रमिश्र, कुलपतिचर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी , , स्वामीनीलकण्ठानन्द जी महारज, अध्यक्ष, रामकृष्णमठ,शिमला, हिमाचलप्रदेश , , प्रो.रमाकान्तपाण्डेय, निदेशक, मुक्त स्वाध्यायपीठम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान (मानितविश्वविद्यालय), नई दिल्ली , , प्रो.डा. रामकृष्ण पिशिपाटि महोदय, काञ्चीपुरस्थ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती विश्वमहाविद्यालय, तमिलनाडू , , आचार्य ललित कुमार गौड, संस्कृत-प्राच्यविद्यासंस्थानस्य निदेशक , कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालय हरियाणा , , श्रीप्रतापसिंहजी , पूर्वमन्री -UDH, राजस्थान सरकार, जयपुर)


  ARCHIEVES ( पुरातनाङ्कविवरण|) Click on the button indicating Issue number.
  <

  Issue-1

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-2

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-3

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-4

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-5

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-6

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-7

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-8

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-9

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-10

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-11-12

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-13-14

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-15-16

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-17

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-18

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-19-20

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-21-22

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-23-24

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-25-26

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-27-28

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-29

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-30-31

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-32

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-33

 • To View/download the Issue-CLICK HERE
 • Issue-34-35

 • To View/download the Issue-CLICK HERE


 • List of Authors.


  List of Published Papers.  List of Inaugrator.


  List of Representatives.

  ग्राहकताधारिणः (Subscribers)


 • Shri Sumit Saxena
  Rashtriya Sanskrit Sansthan Bhopal Campus,
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/01

 • Dr. Shyam Sundar Pandey, Librarian I/c., Assistant Librarian

  Rastriya Sanskrit Sansthan, Under MHRD, Govt. of India (Deemed University() Jaipur. Rajasthan-302018, website: www.rsksjaipur.ac.in
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/02

 • Anjan K
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/03

 • Dr.G S S Murthy
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/04

 • Mansukh Moliya
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/08

 • Shri Vasantkumar Bhatt
  ) Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/05

 • Arun Nishad
  लखनऊ विवि.में प्रो.रामसुमेर यादव संस्कृत विभागाध्यक्ष के निर्देशन में शोधरत
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/06

 • Mrs. Malti AUCKLE
  Head Department of Sanskrit, Senior Lecturer in Sanskrit, School of Indological Studies, Mahatma Gandhi Institute, Moka, Mauritius.
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/07

 • Uday Shankar Khatua
  Subscription ID-  S-NIKETANAM/JSEJ/2526/VII/SUB-2016/09 • ग्राहकतानिमित्तं कृपया पूरयन्तु विवरणम्- CLICK HERE TO SUBSCRIBE