ISSN 0976-8645

 

Jahnavi.jpg

 

सम्पादकीयम्

Sn Jha.jpg

  डा. सदानन्द झा

 

श्रुतिध्वनिमनोहरा मधुरसा शुभा पावनी,

स्मृताऽप्यतनुतापहृत् समवगाह शान्तिप्रदा।

निषेव्यपदपङ्कजा विबुधबृन्दमान्याऽमला,

समस्तजगतीतले प्रवहतादियं जाह्नवी॥

विद्वच्चरणचञ्चरीकः

झोपाख्यः सदानन्दः

लखनौरम्, विहारः

प्रतीहारषष्ठीव्रतम्