संस्कृत विद्युतपत्रिका 

 

ENGLISH

तां

हा

र्दं

स्वा

म्

 

   

     

   

   

मुख्यसम्पादकीयम्

 

1.jpg

 

शिवशिरसि वसन्ती संविदानन्दनीरा

हृदय कलुषपुंजं प्रक्षिपन्ती विदूरे।

सघनतमसि दिव्यं ज्योतिरालोकयन्ती

प्रसरतु भुवि भव्या जाह्नवी काऽपि धन्या॥

 

असता पथा प्रचलतो मानवान् सत्पथमानीय पुरस्तात् प्रकाशं दर्शयन्त्याः संविदानन्दनीरायाः मानस कलुषराशिं दूरे प्रक्षिपन्त्या सघनेऽपि तमसि दिव्यं ज्योतिः आलोकयन्त्या शिवशिरसि वसन्त्याः जाह्नव्या इव विश्वस्य प्रथमान्तर्जालीय त्रैमासिकसंस्कृतपत्रिकायाः सर्वत्र प्रचार-प्रसार हेतवे विश्वस्य प्रमुखकेन्द्रेषु लोकार्पणाय प्रथमस्य वसन्तांकस्य वेंकटेशनगर्या तिरुपतिस्थ मानित संस्कृतविश्वविद्यालये  समुद्घाटनमस्माभिरकारि।

             अस्याः द्वितीय ग्रीष्मांकः  विश्वप्रथित विद्यानगर्यां वाराणस्यां हिन्दू विश्वविद्यालये लोकार्पितोऽभवत्।

             अथास्यात्तृतीयस्य वर्षांकस्य सुप्रसिद्ध मिथिलाभूमौ यत्र विष्णुस्वरूपो वादरायणः स्वात्मजं शुकाचार्यं ज्ञानार्जनाय साम्राज्यमधितिष्ठन्तमपि मुक्तात्मानं विदेहराज जनकमजीगमत्। तत्रैव पावन भूमितपस्विन इव सुरसरस्वती समाराधनाम् कुर्वतः लब्धख्यात विदुषो दरभंगास्थमिथिलाविश्वविद्यालयीय प्राक्तनसंस्कृतप्राचार्यस्य महाकवेः डा० रामजी ठाकुरस्य आवासे प्रथित उद्यानग्रामे लोकार्पणस्य निश्चयः अस्माभिः कृतोऽस्ति।

             सम्पूर्णेऽस्मिन् जगति पत्रिकायाः अस्याः माध्यमेन संस्कृत प्रचार-प्रसार कार्ये समे विद्वांसः बद्धपरिकराः सन्तु इत्येव प्रधानमुद्देश्यमस्माकम्। अशेषजगतः संस्कृतविद्वद्द्भ्यः संस्कृतानुरागिभ्यश्च स्वप्रश्रयमस्माकं निवेदनमस्ति यत्  समे समानमनसो भूत्त्वा पत्रिकामेनां पल्लवितां पुष्पितां च कर्तुं प्रतिश्रुतिं विदध्युः।

             यथा- भगवतो पार्वती जाने भूतनाथस्य जटातः प्रवहन्ती भगवती  जाह्नवी त्रैलोक्यं पुनातिमज्जतां मनोनिर्मलं विधाय प्रसादयति मुक्तिपथं च प्रकाशयति तथैवेऽयं जाह्नव्यपि सुरभारती सेवापराणां संस्कृतानुरागिणां च मनसि दिव्यसौरभं प्रसादं च निधत्तामिति वयं कामयामहे।

श्रुतिध्वनिमनोहरा मधुरसा शुभा पावनी

स्मृताऽप्यतनुतापहृत् समवगाह सौख्यावहा।

निषेव्यपदपङ्कजा सुकृतमूर्तिमान्याऽमला

समस्तजगतीतले प्रवहतादियं जाह्नवी॥

                                                                                             विद्वच्चरण चञ्चरीकः

01-08-10                                                                              झोपाख्य सदानन्दः

लखनौरम् मधुबनी

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Feed Back | Home | Notice and links | Photo Gallery | Old issues |