ISSN 0976-8645

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Jahnavi.jpg 

Jahnavi Sanskrit E-Journal

 

 

JAHNAVI - A First Electronic Peer-reviewed Quarterly Refereed Sanskrit Triveni (Sanskrit, Hindi & English) Journal.

विषयानुक्रमणिका

I

प्रस्फुटम्

 

 

1

सम्पादकीयम्

सदानन्दझा

2

प्रकाशकीयम्

बिपिनकुमारझा

II.

साहित्यानुरागः

 

1

चर्यापदानामाचार्यपरम्परा

मनीषकुमारझा

2

जीवनमुक्तौ मनसः समभावावस्था

वासुमोहनः

3

परिभाषेन्दुशेखरोक्तपरिभाषाणां प्रत्याख्याने सुधीनागेशः

स्वर्णलतापण्डा

4

वेदभाष्यकार उव्वटः

मनीषकुमारमिश्रः

5

ज्योतिर्विज्ञाने मधुमेहरोगः- कारणं तत्प्रतिकारोपायाश्च

मनोजश्रीमालः

6

संस्कृतकाव्ये सौन्दर्यम्

सदानन्दझा

7

प्रमुख उपनिषदों में प्रकृति चिन्तन

हरि ओम शरण मुद्गल

8

वाल्मीकि रामायण में बहुआयामी प्रबन्धनविज्ञान

प्रज्ञा पाण्डेय

9

A critical view on Neo-Buddhism in 20th century

Vibha Mishra

10

न्यायशास्त्रपरम्परायां बङ्गमिथिलयोर्योगदानम्

प्रियव्रतमिश्रः

11

ज्योतिष एवं शैवदर्शन के व्यावहारिक पक्ष : समग्र विवेचन

हरिनारायणधर द्विवेदी

12

ध्वनेः प्रयोजनान्तरविमर्शः

यीशनारायणद्विवेदी

13

मम्मटविश्वनाथजगन्नाथकृतकाव्यलक्षणविमर्शः

हरीशकुकरेती

14

संस्कृत साहित्य में त्रिगर्त क्षेत्र एक परिशीलन

राधावल्लभ शर्मा

15

वैदिक सभ्यता के सन्दर्भ में विश्वसभ्यताओं का परिचय

रामनारायण ठाकुर